ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μαζί»

 

logo

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Η Δημοτική Παράταξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μαζί», στηρίζεται στην εθελοντική συνεργασία δημοκρατικών, προοδευτικών και αριστερών πολιτών.

Εχει έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, στο γραφείο της Παράταξης στο Μέγαρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΣΚΟΠΟΣ

 1. Η Παράταξη έχει σκοπό την προαγωγή της ποιότητας ζωής, την πολιτιστική πρόοδο, την συνοχή της τοπικής κοινωνίας και την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκευτικής πίστης, σεξουαλικών προτιμήσεων και άλλων διακρίσεων. Επίσης,  την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους, των εργαζομένων και των ανέργων, τον αγώνα ενάντια στο φασισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (ΑΜΕΑ κ.ά.) και την ανάπτυξη δομών αλληλεγγύης.
 2. Η Παράταξη επιδιώκει την συσπείρωση και την ενεργοποίηση των συμπολιτών μας αλλά και συναφών με τους σκοπούς της παράταξης, συλλογικοτήτων, με κοινή θέληση για δράση, με στόχο την ανάληψη πολιτική δράση και πρωτοβουλιών σε σχέση με τα μεγάλα κοινωνικά θεμάτων όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου, των κοινών αγαθών καθώς και της καθημερινότητας των πολιτών.
 3. Η Παράταξη στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων, όπως:

3.1. Η μελέτη, ανάδειξη, προβολή και επιστημονική τεκμηρίωση θέσεων όσον αφορά τα πολιτικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά, περιβαλλοντολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα της πόλης.

3.2. Η διοργάνωση πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

3.3. Η υιοθέτηση προτάσεων και λύσεων για τα προβλήματα της πόλης με βάση επιστημονικές μελέτες προς όφελος των πολιτών.

3.4. Η ανάπτυξη δομών κοινωνικής αλληλεγγύης για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Η άσκηση κάθε νόμιμης, μη κερδοσκοπικής, δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προς επίτευξη και υλοποίηση των προαναφερομένων, στο άρθρο 2, σκοπών.
 2. Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς, με φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με μη κυβερνητικούς αλλά και κυβερνητικούς οργανισμούς, της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την επίτευξη και την προώθηση των σκοπών της.
 3. Δράσεις αλληλεγγύης, πρόνοιας, κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας, νεολαίας, τοπικής επιχειρηματικότητας και περιβάλλοντος
 4. Οι ανωτέρω σκοποί και δράσεις θα επιτευχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα:

4.1       Με την συμμετοχή της Παράταξης στις δημοτικές εκλογές.

4.2       Με την εκλογή των  Μελών της στο Δημοτικό και στα Κοινοτικά συμβούλια, τα νομικά πρόσωπα και τις επιτροπές του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και την συμμετοχή των Μελών της στις λαϊκές επιτροπές των Κοινοτήτων.

4.3       Με την ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και συντροφικότητας μεταξύ των Μελών της αλλά και των συμπολιτών μας.

4.4       Με την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών, δημιουργία ιστοτόπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει κάθε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου.

4.5       Με την οργάνωση εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων.

4.6       Με την παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή και κριτική του έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υποβολή προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της πόλης.

4.7       Με την ανάπτυξη δεσμών, την διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης και καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ της Παράταξης και τοπικών, πολιτιστικών, σχολικών, αθλητικών, μορφωτικών, πνευματικών κλπ συλλογικοτήτων.

4.8       Με την διαφύλαξη και προστασία της κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

4.9       Με την προώθηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων της πόλης.

4.10     Με την παρέμβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητά τους, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΜΕΛΗ

 1. Μέλος της Παράταξης έχει δικαίωμα να είναι κάθε πολίτης που συμφωνεί με την ταυτότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος και ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο της, με αίτησή του, έντυπη ή ηλεκτρονική, στην Ολομέλεια ή στην Συντονιστική Επιτροπή της Παράταξης, ανεξάρτητα σε ποιον δήμο είναι εγγεγραμμένος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του. Αυτοδίκαια, Μέλη της παράταξης μπορούν να γίνουν όλα τα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στα ψηφοδέλτια της παράταξης κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
 2. Τα Μέλη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της Προγραμματικής Διακήρυξης.
 3. Κάθε Μέλος της Παράταξης, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία καθώς και τον χρόνο που διαθέτει, μπορεί να συμμετέχει σε ομάδες έργου:

α) Για θέματα που αφορούν όχι μόνον την καθημερινότητα του πολίτη αλλά και την διαχρονική ταυτότητα της πόλης. (προοπτική)

β) Για την καταγραφή των προβλημάτων σε όλες τις γειτονιές της πόλης, ώστε να τίθενται τα θέματα άμεσα υπόψη των αιρετών συμβούλων και να προωθούνται λύσεις από τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Η ιδιότητα του «ταμειακά ενήμερου Μέλους» της Παράταξης, εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στην Ολομέλεια των Μελών με δικαίωμα ψήφου.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα Μελών:

 1. Τα μέλη της Παράταξης καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο της:

α) Μηνιαία Συνδρομή και

β) Έκτακτες Εισφορές οριζόμενες εκάστοτε από την Ολομέλεια για την κάλυψη των σκοπών της Παράταξης.

Η Ελάχιστη μηνιαία Συνδρομή ορίζεται από την Ολομέλεια, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

 1. Κάθε μέλος της Παράταξης δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε με μια απλή έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς τον /την Επικεφαλής της ή την Συντονιστική Επιτροπή και κανένα δικαίωμα δεν έχει επί της περιουσίας της.

ΑΡΘΡΟ 6ο  ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

 1. Πόροι της Παράταξης είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των Μελών, εθελοντικές εισφορές, τα εισοδήματα από την αξιοποίηση τυχόν περιουσίας της, κάθε είδους έσοδα από εκδηλώσεις και μαζικές οικονομικές εξορμήσεις για την γενικότερη ενίσχυσή της ή για συγκεκριμένους σκοπούς, καθώς και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.
 2. Οι δωρεές και ενισχύσεις γίνονται πάντοτε επώνυμα. Δωρεές ή επιχορηγήσεις μεγαλύτερες από το 50πλάσιο της εκάστοτε ετήσιας εισφοράς, γίνονται δεκτές μόνο μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.
 3. Δωρεές ή επιχορηγήσεις μεγαλύτερες από το 300πλάσιο της εκάστοτε ετήσιας εισφοράς, κληρονομιές, κληροδοσίες, γίνονται δεκτές μόνο μετά από απόφαση της Ολομέλειας, εφόσον με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται οι σκοποί της Παράταξης.
 4. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή οποιασδήποτε έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, επιχορήγησης, δωρεάς κλπ, από Φυσικά πρόσωπα ή μέχρι και 2ου βαθμού συγγενείς τους, ή από Νομικά πρόσωπα, κατά των οποίων έχει στραφεί δικαστικά η Παράταξη, για ένα (1) χρόνο από την τελεσιδικία της υπόθεσης.
 5. Έσοδα που προέρχονται από οικονομικές εξορμήσεις που προορίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς (δικαστικές προσφυγές κλπ), μπορούν να διατίθενται για άλλους σκοπούς μόνο εφ’ όσον εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συγκεντρώθηκαν.
 6. Για την αποδοχή δωρεών υπό όρους, αποφασίζει πάντα η Ολομέλεια.

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

 1. Η Παράταξη τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία, που είναι αριθμημένα και πριν από κάθε χρήση θεωρούνται από την Επιτροπή Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου (Ε.Ο.Δ.Ε):

α. Μητρώο Μελών στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των Μελών καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής τους.

β. Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής

γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας

δ. Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές της Παράταξης. Ξεχωριστό κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου θα αποτελεί η Δήλωση Περιουσίας, στην  οποία αναφέρεται λεπτομερώς η κινητή και ακίνητη περιουσία της Παράταξης

ε. Κάθε άλλο βιβλίο, το οποίο αποφασίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή ότι πρέπει να τηρηθεί

ΑΡΘΡΟ 8ο  ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Η Δημοτική Παράταξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μαζί» είναι πολιτική οργάνωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ

 1. Η Παράταξη δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και επομένως η διανομή εσόδων κεφαλαίου, κερδών και τόκων μεταξύ των Μελών απαγορεύεται ρητά, τόσο κατά την λειτουργία της όσο και μετά την διάλυσή της.
 2. Τα έσοδα της Παράταξης και τυχόν περιουσία της διατίθενται υποχρεωτικά για την πραγματοποίηση των σκοπών της, ενώ τυχόν πλεόνασμα από τα έσοδα προστίθεται στο κεφάλαιό της, με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση των σκοπών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Παράταξη έχει τα εξής όργανα διοίκησης:

α. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

γ. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ε. Επιτροπή Δεοντολογίας

στ. Επιτροπή Οικονομικού και Διαχειριστικού  Ελέγχου (Ε.Ο.Δ.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 11ο  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Η Ολομέλεια ορίζεται ως το ανώτατο όργανο διοίκησης της Παράταξης.

 1. Μετά τις δημοτικές εκλογές, σε εύλογο χρονικό διάστημα, η απερχόμενη Συντονιστική Επιτροπή της Παράταξης, συγκαλεί την πρώτη τακτική Ολομέλεια, με θέματα:

α) τον απολογισμό των εκλογών,

β) την εκδήλωση ενδιαφέροντος Μελών για την συμμετοχή και εκλογή στην ΝΕΑ Συντονιστική Επιτροπή, που θα αποτελείται από 9-11 μέλη

 1. Η Ολομέλεια:
 • • Είναι ο κύριος φορέας της Παράταξης όπου εκφράζονται απόψεις, διενεργούνται συζητήσεις επί προτάσεων και ασκείται κριτική για οποιοδήποτε θέμα, στη βάση της δεδομένης υποστήριξης στους εκλεγμένους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους της Παράταξης. Στην Ολομέλεια προτείνεται το Οργανωτικό Πλαίσιο διαφόρων δράσεων της Παράταξης και οι απαραίτητες αναπροσαρμογές στην προηγούμενη πορεία τους. Ως μόνη αρμόδια για αλλαγές στο πολιτικό πρόγραμμα και στον κανονισμό λειτουργίας της παράταξης ψηφίζει για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.
 • • Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 1 φορά κάθε τρίμηνο. Συμμετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Παράταξης, εφόσον η εγγραφή τους στο μητρώο Μελών της Παράταξης έγινε έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Ολομέλειας, εκτός αν η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίσει αιτιολογημένη συντόμευση της προθεσμίας.
 • • Έχει απαρτία όταν παρίσταται το ½ συν 1 των ταμειακά ενήμερων Μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Ολομέλεια επαναλαμβάνεται όταν και όπου ορίσουν τα παρόντα μέλη, εντός 30 ημερών. Η απαρτία στην επαναληπτική συνεδρίαση της Ολομέλειας είναι το ¼ των Μελών.
 • • Αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων Μελών.
 • • Συνεδριάζει και έκτακτα όποτε κληθεί από τον/την επικεφαλής ή με αίτημα στην Συντονιστική Επιτροπή από τουλάχιστον 10% των Μελών.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

 1. Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Ολομέλεια, τακτική ή έκτακτη, εκλέγει Προεδρείο αποτελούμενο από τρία μέλη, δηλαδή Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος, τα οποία διευθύνουν τις εργασίες της.
 2. Το Προεδρείο της Ολομέλειας τηρεί τα Πρακτικά με τον Γραμματέα του, τα καταγράφει στο βιβλίο Πρακτικών Ολομέλειας και υπογράφει.
 3. Η Ολομέλεια συζητεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφασίζει σχετικά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 50%+1 των παρόντων Μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η  Συντονιστική Επιτροπή:

 1. Εκλέγεται με διετή θητεία και τα μέλη είναι ανακλητά από την Ολομέλεια, με αυξημένη πλειοψηφία 2/3. Η Εκλογή γίνεται με δήλωση υποψηφιότητας στο προεδρείο της Ολομέλειας, από κάθε ταμειακώς ενήμερο μέλος, πλην των ήδη εκλεγμένων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων με εξαίρεση τον/την επικεφαλής της παράταξης, ακολουθεί δε μυστική ψηφοφορία.
 2. Απαρτίζεται από τον/την Επικεφαλής (αυτοδικαίως) και 12 Μέλη, που εκλέγονται από την Ολομέλεια
 3. Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και έκτακτα, όταν χρειαστεί ή όταν το ζητήσει το 1/3 των Μελών της και μπορούν να λάβουν μέρος, σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, πρόσωπα από επιμέρους ομάδες για συμβουλευτικούς λόγους
 4. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται το ½ συν ένα των Μελών του.

Στις εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ένα μέλος του, κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των παρόντων Μελών. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής τηρούνται Πρακτικά, που συντάσσονται από ένα μέλος του και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Το εκάστοτε προεδρεύον μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

 1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα μίας ψήφου έκαστος/η. Σε περίπτωση ισοψηφίας η συζήτηση επαναλαμβάνεται στην ίδια ή σε άλλη συνεδρίαση. Εφόσον εκ νέου υπάρχει ισοψηφία η συζήτηση θα επαναληφθεί με την παρουσία του/της επικεφαλής της Παράταξης, που σε αυτήν την περίπτωση η ψήφος του/της θα μετρήσει διπλή.
 2. Έχει νόμιμη υπόσταση ακόμα και εάν παραιτηθούν, διαγραφούν ή αποχωρήσουν μέλη του, αρκεί ο αριθμός αυτών που παραμένουν να μην είναι μικρότερος από το ½+1 των αρχικών Μελών του.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή:

1)         Ασκεί συντονισμό και εποπτεία, οργανώνει τις συναντήσεις, συζητήσεις, προτάσεις, δράσεις, τις διάφορες ομάδες έργου και καθορίζει τη λειτουργία της παράταξης σε καθημερινή βάση.

2)         Παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία 50%+1 των παρευρισκόμενων Μελών του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.

3)         Εκλέγει τον Ταμία της Παράταξης (που μπορεί να είναι και μη μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής).  Ο Ταμίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Ενεργεί εισπράξεις με αποδείξεις οι οποίες φέρουν την σφραγίδα της Παράταξης και την υπογραφή του, των τακτικών και έκτακτων εισφορών των Μελών και όλων των εσόδων της Παράταξης,

β) Ενεργεί για όλες τις πληρωμές που γίνονται με απόφαση και έγκριση της σχετικής δαπάνης της Συντονιστικής Επιτροπής και με τριπλότυπα εντάλματα πληρωμής,

γ) Γνωστοποιεί στην Συντονιστική Επιτροπή την οικονομική κατάσταση της Παράταξης και θέτει στην διάθεση των Μελών της, για έλεγχο, το Βιβλίο Οικονομικής Διαχείρισης της Παράταξης,

4)         Συγκροτεί τις Θεματικές Ομάδες, τις ομάδες Γειτονιάς και ορίζει τα μέλη τους καθώς και τα μέλη της Παράταξης που θα στελεχώσουν τα νομικά πρόσωπα και τις επιτροπές του Δήμου και των Κοινοτήτων, σε άμεση συνεργασία με τον/την Επικεφαλής της Παράταξης και την Δημοτική Ομάδα. Οι Ομάδες θα πρέπει να είναι και σε αντιστοίχιση με τις Αντιδημαρχίες του Δήμου, όταν η Παράταξη βρίσκεται στην αντιπολίτευση και παρακολουθούν εξειδικευμένα την δραστηριότητα της διοίκησης του Δήμου, η κάθε μία στον τομέα της. Σημαντικό είναι να είναι στελεχωμένες από επιστημονικά καταρτισμένα μέλη της Παράταξης, αλλά και από μέλη που έχουν επάρκεια εμπειρίας σε σχετικό τομέα.

5)         Τηρεί το Μητρώο Μελών της Παράταξης

6)         Σε περίπτωση που ένα μέλος της Επιτροπής παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα της ψηφοφορίας προς αναπλήρωση

ΑΡΘΡΟ 15ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

 1. Η Συντονιστική επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει με αυξημένη πλειοψηφία ¾ τουλάχιστον, τον/την Συντονιστή της Παράταξης και τον/την Αναπληρωτή Συντονιστή της παράταξης.
 2. Αρμοδιότητες ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ:

2.1.      Να συντονίζει τα, αιρετά και απλά, μέλη της Παράταξης και να φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων και να συνεργάζεται με τον/την Επικεφαλής της για όλα τα θέματα της Παράταξης

2.2.      Να ενημερώνει το Μητρώο Μελών της Παράταξης κατόπιν ενημέρωσης της συντονιστικής επιτροπής και να τηρεί Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων και γενικά να έχει την ευθύνη της αλληλογραφίας της Παράταξης.

2.3.      Να συγκαλεί την συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, τακτικής ή έκτακτης και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της.

2.4.      Να ενημερώνει για οποιαδήποτε ενέργειά του την Συντονιστική Επιτροπή.

2.5.      Μπορεί να εκπροσωπεί την Παράταξη σε δραστηριότητες που αδυνατεί να παρευρεθεί ο/η Επικεφαλής, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από τον/την Επικεφαλής

 1. Αρμοδιότητες ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Ο αναπληρωτής συντονιστής αναπληρώνει σε όλες τις ανωτέρω (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,) υποχρεώσεις και καθήκοντα τον συντονιστή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο τελευταίος.

ΑΡΘΡΟ 16ο    ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

1          Ο/Η Επικεφαλής της Παράταξης εκλέγεται από την Ολομέλεια και είναι ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπός της. Την εκπροσωπεί ενώπιον όλων των Διοικητικών, Δικαστικών ή άλλων αρχών ή ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από τον νόμο, τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις των οργάνων της Παράταξης.

2          Επικεφαλής της Παράταξης είναι αυτοδικαίως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, αλλά δεν μπορεί να είναι ο/η Συντονιστής της Παράταξης.

 1. Ο/Η Επικεφαλής της Παράταξης σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή καθορίζουν την γενικότερη πολιτική της Παράταξης, στα πλαίσια των αποφάσεων της Ολομέλειας.
 2. Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της Παράταξης και παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που την αφορούν.
 3. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του/της Επικεφαλής και της Συντονιστικής Επιτροπής, αρμόδιο όργανο για την επίλυση αυτής είναι η Ολομέλεια της Παράταξης.
 4. ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ: Ο/Η Επικεφαλής της Παράταξης δεν είναι απαραίτητα ο/η υποψήφιος/α δήμαρχος της Παράταξης στις επόμενες δημοτικές εκλογές
 5. Η Ολομέλεια εκλέγει τον/την Υποψήφιο/α Δήμαρχο της Παράταξης, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τις εκλογές και αποφασίζει για την γενικότερη πολιτική της Παράταξης στις εκλογικές αναμετρήσεις.
 6. Για να έχει δικαίωμα εκλέγεσθαι στην ψηφοφορία για την ανάδειξη υποψηφίου Δημάρχου της Παράταξης, πρέπει το μέλος να έχει εγγραφεί στο μητρώο Μελών της, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, εκτός εάν η ολομέλεια με πρόταση – απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής αποφασίσει διαφορετικά.
 7. Η απόφαση για τον/την υποψήφιο/α Δήμαρχο λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία ( 50%+1) των παρόντων, ταμειακά τακτοποιημένων Μελών.
 8. Σε περίπτωση που στην ψηφοφορία για την ανάδειξη υποψήφιου/ας Δημάρχου κανείς υποψήφιος/α δεν συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση.

ΑΡΘΡΟ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι συνεδριάζουν πριν τα δημοτικά συμβούλια, με αντικείμενο την πολιτική θέση της Παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ή/και των Θεματικών Ομάδων, για την καλύτερη ενημέρωσή τους.
 3. Οι κοινοτικοί σύμβουλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν ομάδες Μελών της Παράταξης στην περιοχή τους, η οποία θα ασχολείται με τα θέματα της περιοχής, και θα συζητά για να προκύπτουν θέσεις, προτάσεις και δράσεις της Παράταξης.
 4. Οι παραπάνω Σύμβουλοι ενημερώνονται και ενημερώνουν την Συντονιστική Επιτροπή για τα θέματα των συμβουλίων τους ώστε να συμβαδίζουν με την γενικότερη πολιτική θέση της Παράταξης.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στην έδρα της Δημοτικής Παράταξης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μαζί» συγκροτείται «Επιτροπή Δεοντολογίας» αποτελούμενη από τρία (3) μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής αυτής εκλέγονται από την Ολομέλεια, με διάρκεια θητείας 2 χρόνια.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας:

 1. ελέγχει πειθαρχικά παραπτώματα μελών (παράβαση του καταστατικού, των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων)
 2. απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία διατάξεων του καταστατικού.
 3. συγκαλείται είτε αυτοδίκαια είτε μετά από αίτημα μελών της Παράταξης.
 4. επιμελείται και διαμορφώνει κανόνες δεοντολογίας της προεκλογικής περιόδου.
 5. Προβαίνει σε συστάσεις και εισηγείται την επιβολή ποινών από την Ολομέλεια.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στην έδρα της Δημοτικής Παράταξης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μαζί» συγκροτείται «Εξελεγκτική Επιτροπή» αποτελούμενη από τρία (3) μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής αυτής εκλέγονται από την Ολομέλεια, με διάρκεια θητείας 2 χρόνια.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η διασφάλιση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο των περιουσιακών στοιχείων της Παράταξης, ο διαρκής οικονομικός έλεγχός της και ο έλεγχος κάθε απολογιστικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση, μαζί με την έκθεση προϋπολογισμού και ισολογισμού, σΗ Συντονιστική Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Για το λόγο αυτό συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλει και στα δύο κυρίαρχα όργανα, στην Συντονιστική Επιτροπή και στην Ολομέλεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Η Παράταξη διαλύεται μόνο με απόφαση της Ολομέλειας που συγκαλείται ειδικά γι΄ αυτόν το σκοπό.

Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των ταμειακώς ενήμερων Μελών της Παράταξης.

Με την διάλυση της Παράταξης το οικονομικό αποτέλεσμα ελέγχου θα κατατεθεί σε Κοινωνικό Φορέα. Το σήμα και το λογότυπο της Παράταξης τίθεται σε αχρηστία με την κατάργησή της.

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Όλα τα αξιώματα των Μελών της Παράταξης είναι εθελοντικά και κανένα μέλος δεν δικαιούται μισθό ή αποζημίωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του στην Παράταξη, καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 22ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο παρών κανονισμός της Παράταξης τροποποιείται μετά από απόφαση της Ολομέλειας.
 2. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση συγκαλείται Έκτακτη Ολομέλεια ειδικά για τον σκοπό αυτό, στην οποία απαιτείται παρουσία των 50% +1 των ταμειακώς ενήμερων Μελών της που λαμβάνουν απόφαση με απλή πλειοψηφία.
 3. Σε περίπτωση μη απαρτίας της πρώτης Ολομέλειας, επαναλαμβάνεται μετά από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες και όχι παραπάνω από είκοσι πέντε (25), στον ίδιο τόπο και με το ίδιο θέμα. Θεωρείται τότε ότι υπάρχει απαρτία με την παρουσία του ήμισυ συν ενός, των ταμειακά ενήμερων Μελών της Παράταξης, που λαμβάνουν απόφαση με απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 23ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΣΗΜΑ

Η σφραγίδα της δημοτικής μας Παράταξης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Μαζί» φέρει το όνομα της Παράταξης και το σήμα με το οποίο κατέθεσε τα ψηφοδέλτια στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κάθε θέμα που αφορά την Παράταξη και δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το πνεύμα του.

Ο παρών κανονισμός αποτελείται από 23 άρθρα και εγκρίθηκε σήμερα από την 1η Ολομέλεια της Παράταξης «Θεσσαλονίκη-Μαζί», μετά τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές