ΔΗΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας –καταπολέμηση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, κλιματική αλλαγή, ενσωμάτωση των μεταναστών– θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των πόλεων και των μητροπολιτικών περιοχών της Ευρώπης.
 • Η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές αποτελούν τον κύριο στόχο της πολιτικής συνοχής. Ο ρόλος του μητροπολιτικού Δήμου Θεσσαλονίκης είναι καθοριστικός για την επίτευξή του.
 • Οι αποκεντρωμένες πολιτικές τοπικής ανάπτυξης με ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης με βάση την νέα κατηγοριοποίηση των ΟΤΑ (Κλεισθένης) επιβάλουν μια νέα οπτική για τον ρόλο του Δήμου.
 • Η βελτίωση του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης, ως βασικού παράγοντα ενεργητικού σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών τοπικής ανάπτυξης, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας προκειμένου ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις συντονισμού και ανάληψης πρωτοβουλιών μητροπολιτικής εμβέλειας.
 • Η στήριξη καινοτόμων ιδεών για αξιοποίηση παραγωγικών πόρων και εκσυγχρονισμό παραγωγικών συστημάτων μέσω της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και η ανάληψη κοινών δράσεων για την αξιοποίηση των ευκαιριών στην κατεύθυνση της δίκαιης ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε δυναμικό αναπτυξιακό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή.
 • Το συνολικό σχέδιο δράσης της παράταξης μας, απαντά στα τρέχοντα προβλήματα καθημερινότητας, αλλά παράλληλα βλέπει στο μέλλον με σχεδιασμό και όραμα, με έμφαση στη χρηστή διαχείριση και στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους δημότες της Θεσσαλονίκης.
 • Το τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου εκτός από υποχρεωτικά είναι και χρήσιμα.
 • Η μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη» εστιάζει στην προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και στην παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο.
 • Τα «Στρατηγικό» μέρος δεν αρκεί. Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός είναι ουσιαστικά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή.
 • Η Διαβούλευση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δημιουργικό στοιχείο του σχεδιασμού.
 • Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται αναλυτικά και οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Η συζήτηση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος πραγματοποιείται ανά έργο.
 • Οι κοινότητες έχουν ρόλο και ουσιαστική συμμετοχή για τα θέματα που τους αφορούν σε όλη την διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης των έργων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μητροπολιτικός Χαρακτήρας

 • Ο ρόλος του μητροπολιτικού Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ισότιμη σχέση συνεργασίας με τους άλλους Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, είναι καθοριστικός για την ανάληψη συντονισμένων πρωτοβουλιών αστικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης. Τα δημόσια αγαθά όπως το νερό και οι συγκοινωνίες, ο χωρικός σχεδιασμός, τα μητροπολιτικά πάρκα, οι περιαστικές περιοχές, το θαλάσσιο μέτωπο, η διαχείριση των απορριμμάτων και η ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελούν ενδεικτικά ορισμένα από τα μείζονα θέματα για τα οποία επιβάλλεται η συνεργασία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έξυπνη Θεσσαλονίκη

 • Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τόσο των πόλεων όσο και των περιφερειών. Οι έξυπνες πόλεις δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και αναγκαιότητα γιατί τα οφέλη που προκύπτουν από τις «έξυπνες» εφαρμογές για τις πόλεις είναι πολλαπλά: εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματικότερη λειτουργία υπηρεσιών, ταχύτητα και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, πιο ορθολογική διαχείριση.
 • Ιδρύουμε Πρότυπο Ψηφιακό Κέντρο. Στον νέο ψηφιακό κόσμο στρέφουμε τις δυνάμεις μας στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, προετοιμάζοντας τους πολίτες για τις προκλήσεις της νέας εποχής. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς τις οικονομίες αλλά και τις ίδιες τις κοινωνίες. Μέριμνά μας είναι να εκπαιδεύσουμε ψηφιακά ώριμους πολίτες.
 • Επενδύουμε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για την πλήρη ψηφιακή διακίνηση εγγράφων.
 • Επενδύουμε στην ανάπτυξη εφαρμογών για smart cities μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας του Internet of Things (IoT).

 

Οργανωτικός ανασχεδιασμός υπηρεσιών

 • Οι Υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας μπορούν αναμφίβολα να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους και παράλληλα να διασφαλισθεί δημιουργικό εργασιακό κλίμα και σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιακών στελεχών.
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του οργανογράμματος: εντοπίζουμε τις κρίσιμες υπηρεσίες, τα κενά και τις αδυναμίες και φροντίζουμε για την κατάλληλη στελέχωση, αν είναι δυνατόν, κάθε θέσης. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία των κρίσιμων Υπηρεσιών και κυρίως αυτών που έρχονται σε επαφή με τον πολίτη.
 • Αξιοποίηση του προσωπικού και τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις. Με γνώμονα τις ανάγκες και με κριτήρια ισονομίας, αξιοκρατίας και επιβράβευσης σε όσους συμβάλουν στη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου.
 • Αναβάθμιση των συστημάτων λειτουργίας: Σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, με πλήρη χρήση και εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα.
 • Δράσεις για την αποκατάσταση του εργασιακού κλίματος: Εργασιακές εκδηλώσεις, εκπαίδευση, επιβραβεύσεις, δέσμευση για δίκαιη αντιμετώπιση όλων αλλά και σταθερή απαίτηση για αποτελεσματική εργασία. Όλοι πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους και αυτό είναι ευθύνη της Διοίκησης.
 • Εισάγουμε στο οργανόγραμμα του Δήμου, ειδική δομή ‘έξυπνης πόλης’, που διατέμνει οριζόντια της υπόλοιπες δομές και υπηρεσίες. Στον κόσμο των έξυπνων πόλεων η διαχείριση και αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων θα αποτελέσει το στοίχημα της επόμενης ημέρας, ως κρίσιμο εργαλείο υποβοήθησης άσκησης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.
 • Δημιουργούμε μια ειδική υπηρεσία διαχείρισης όλων των ψηφιακών δεδομένων, εξασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα τους.
 • Η δημοτική αστυνομία στελεχώνεται και ενισχύεται για άμεση παρέμβαση και επίβλεψη.

 

Συστήματα και διαδικασίες

 • Εκσυγχρονίζουμε, απλοποιούμε και αναδιοργανώνουμε την οικονομική διαχείριση με γνώμονα τον Άνθρωπο-Δημότη.
 • Τυποποίηση όλων των διαδικασιών λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών και αποτύπωση σε σύστημα πληροφορικής. Όλα τα βήματα κάθε υπόθεσης πρέπει να είναι καταγεγραμμένα σε πληροφοριακό σύστημα και να ολοκληρώνονται μέσα από αυτό.
  • Νομικό και θεσμικό πλαίσιο: Στενή παρακολούθηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία του Δήμου. Διαρκής εκπαίδευση/ενημέρωση υπηρεσιακών στελεχών.
  • ISO 9001: Υιοθέτηση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
  • ISO 27001: Υιοθέτηση και εφαρμογή συστήματος για την ασφάλεια των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων.
  • GDPR: Πλήρης συμμόρφωση με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έλεγχος – επανέλεγχος, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των τεχνικών μέτρων.
  • Συστήματα πιστοποίησης και διαδικασίες ελέγχου καταλληλότητας ανελκυστήρων, οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων κλπ.
 • Ενίσχυση του ρόλου της ανεξάρτητης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.
  Ο δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε πιλοτικά την σύσταση και την λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Σήμερα, με την επερχόμενη οριστική κατάργηση του προληπτικού ελέγχου, η πλήρης λειτουργία της καθίσταται υποχρεωτική.
  • Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί για την σύγχρονη διοίκηση βασικό και κρίσιμο εργαλείο λειτουργίας αφού μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό και την ορθή λειτουργία όλων των συστημάτων και διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα συντονίζει, υποβοηθά και προστατεύει όλους τους εργαζόμενους ασκώντας ουσιαστικά τον προληπτικό έλεγχο.
  • Για τον λόγο αυτό, η διοίκησή μας θέτει σαν άμεσο στόχο να εκσυγχρονίσει τα συστήματα πληροφορικής και τα εργαλεία που θα υποστηρίζουν την λειτουργία της, ενώ παράλληλα θα στελεχώσει με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό όλες τις θέσεις της Μονάδας.

 

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Δημοτών. Διαφάνεια και Επικοινωνία.

 • Αναβάθμιση του site του δήμου ώστε να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των δημοτών, την διαφάνεια, αλλά και την επικοινωνία της δημοτικής αρχής με τους δημότες στην κατεύθυνση της ψηφιακής δημοκρατίας στο δήμο.
 • Σύστημα υποβολής, λήψης και διαχείρισης καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων πολιτών: Ψηφιακό σύστημα, σε όλες τις διευθύνσεις του Δήμου, υποστηριζόμενο από οργανωμένη υπηρεσία που θα αναλαμβάνει την διεκπεραίωσή τους, καθώς και την ενημέρωση του δημότη για την πορεία υλοποίησής τους.
 • Ανοιχτά δεδομένα. Τα ψηφιακά δεδομένα που έχει στην διάθεσή τους ο δήμος, τα βασικά οικονομικά μεγέθη και η πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού, άμεσα και online διαθέσιμα στους δημότες. Το επιβάλλει η νομοθεσία αλλά και δική μας βούληση, ώστε να αναδείξουμε την πρόθεσή μας για διαφάνεια και να συνεργαστούμε με τους δημότες μας.

Δημοκρατική διακυβέρνηση

 • Επενδύουμε στη Δημοκρατική διακυβέρνηση με την ενίσχυση της φωνής των πολιτών, αξιοποιώντας τα εργαλεία της νομοθεσίας.
 • Στρέφουμε την προσοχή μας στον πολίτη και τις ανάγκες του, ώστε να δίνουμε άμεσα ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά του.
 • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και προωθούμε εργαλεία για την κάλυψη του ελλείμματος αντιπροσωπευτικότητας.
 • Θεσπίζουμε συμβουλευτικά όργανα από μέλη εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών ομάδων, τα οποία θα έχουν αυτοτέλεια σύγκλισης και διατύπωσης της ημερήσιας διάταξης, με μόνον ελάχιστη συμμετοχή μελών της διοίκησης. Τα συμβούλια νεολαίας και μεταναστών αποκτούν ελευθερία σύγκλισης και λήψης αποφάσεων και η συντριπτική πλειοψηφία τους απαρτίζεται από τις ίδιες τις συλλογικότητες.
 • Αναβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Διαμεσολαβητή, του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου.

Νομικά πρόσωπα του Δήμου: Αθλητισμός – Πολιτισμός - Κοινωνική Μέριμνα και Πρόνοια.

 • Κεντρικός συντονισμός των δράσεων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με ηλεκτρονική διασύνδεση και επικοινωνία, , καταγραφή δράσεων και ωφελουμένων με στόχο την εργασιακή επανένταξη.
 • Πρόσθετες δράσεις από ίδια έσοδα του δήμου και συμμετοχή των δημοτών προς ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά δημοτών.
 • Υποστήριξη αστέγων, προσφύγων και λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωσή τους.
 • Κινητοποίηση – οργάνωση – συντονισμός – υποστήριξη όλων των εθελοντών.

Αξιοποίηση περιουσίας Δήμου

 • Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, μετά από εκπόνηση Σχεδίου Αξιοποίησης και οικονομοτεχνικής μελέτης, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
 • Προστασία της ακίνητης περιουσίας και ειδική μέριμνα για την διαρκή παρακολούθηση και καταγραφή.
 • Ειδικά σχέδια αξιοποίησης μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
 • Aξιοποίηση κτηριακού αποθέματος για κάλυψη στεγαστικών αναγκών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων αλλά και στέγασης πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Ο ρόλος των Κοινοτήτων

 • Η αναβάθμιση του θεσμού των Κοινοτήτων αποτελεί αναμφίβολα μια εξαιρετικά σημαντική θεσμική αλλαγή που εισάγεται με τον «Κλεισθένη» με στόχο την εμβάθυνση της συμμετοχής και την εμπέδωση των δημοκρατικών διαδικασιών στο πλησιέστερο στον δημότη επίπεδο αυτοδιοίκησης.
 • Η παράταξή μας ενισχύει τις συνεργασίες σε προοδευτική δημοκρατική κατεύθυνση στη γειτονιά και στη συνοικία, δίνοντας ταυτόχρονα τα μέσα για την επιτέλεση του ρόλου τους.
 • Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση.
 • Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την Οικονομική Επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου.
 • Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
 • Οι προτάσεις αυτές, εφόσον είναι στα πλαίσια του προϋπολογισμού που έχει καθοριστεί για τη δημοτική κοινότητα, είναι δεσμευτικές για το Δήμο.
 • Δεσμευτικές προτάσεις για την αξιοποίηση της περιουσία του Δήμου (ακίνητα, κτήματα κλπ). Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την προστασία της περιουσίας αυτής από τυχόν καταπατήσεις κλπ.
 • Αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259, του Ν. 3852/2010.
 • Εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί. Η γνώμη αυτή θα είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Αποφασίζει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα, στα πλαίσια του προϋπολογισμού που της αναλογεί.